Hoofdpagina
Afhalen/VerzendenContact infoMijn accountOpeningsuren

Algemene voorwaarden

Vink het vakje "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga er mee akkoord" aan om je bestelling verder af te ronden.

1.      Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor de Wensjes website
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Wensjes worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.
Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.
Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden.
Deze Wensjes website dient vooral om onze artikelen te etaleren.
De online verkoop komt secondair aan de winkelverkoop. Daarom kan het zijn dat de reële stock niet altijd 100% overeenkomt met de stock op de website.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Wensjes. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Wensjes :

WENSJES
Guldenschaapstraat 4
1800    Vilvoorde
Tel 02 2518715
wensjes@outlook.be
Ondernemingsnummer  : BE0578691013


2.      Prijzen
Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.


3.      Bestellingen
Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Na ontvangst van uw betaling op onze rekening gaan we verder met verwerking en verzending van uw bestelling.
Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Indien om een of andere reden het product niet meer op voorraad is, zullen wij u dit meedelen en met u een alternatieve oplossing zoeken.
Indien we geen oplossing kunnen bieden zal het gestorte bedrag u integraal teruggestort worden.
Wensjes behoudt zich het recht een bestelling te annuleren indien prijzen of kortingen niet correct weergegeven worden op website of indien ze verkeerd opgenomen werden in de afrekening.
Indien het gewicht van de bestelling boven de normale verzendtarieven valt, zal een email gestuurd worden met verzoek tot bijbetaling. Deze email zal het bedrag en betalingsmodaliteiten bevatten. Indien de klant hiermee niet akkoord kan gaan zal de bestelling geannuleerd worden en wordt het reeds betaalde bedrag integraal aan de klant terugbetaald.

4.      Levering
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt.
Na ontvangst van betaling versturen we de bestelde artikelen binnen de 8 dagen (met afwijking mogelijk vanwege extra sluitingsdagen, vakantie, feestdagen…).
Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 8 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 8 dagen te verzenden, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld.
Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.
Verzendingen gebeuren op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (behoudens vakantie, feestdagen...)

4.    Artikelen retourneren en ruilen
We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Wensjes en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden.
Indien u een artikel wenst terug te sturen, gelieve ons dan een email te sturen op wensjes@outlook.be of via de contacpagina en ons de artikelen binnen de 14 dagen onbeschadigd en in de originele verpakking terug te sturen
Wanneer dit aangewezen is, betalen we de kostprijs inclusief de proportionele leveringskost binnen de 14 dagen terug na ontvangst van de retour. De terugbetaling gebeurt via overschrijving op rekening van de klant.
Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd.
Goederen zoals ondergoed en intieme goederen kunnen enkel teruggezonden worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne naar de afzender zolang de verzegeling na de verzending niet verbroken is.
De retourkosten blijven altijd  ten laste van de klant.
Dit artikel is enkel geldig voor overeenkomsten op afstand en dus niet voor afhaling in de winkel.
Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve ons dan per mail te verwittigen en de beschadigde artikelen binnen de 14 kalenderdagen in originele verpakking naar ons terug te sturen. Na ontvangst betalen we de beschadigde artikelen en de proportionele verzendingskosten terug op rekening van de klant.
De klant is verantwoordelijk voor het terugzenden en de gemaakte kosten voor het retourneren van de goederen.
Goederen waarop een korting werd verleend vallen niet onder dit artikel en kunnen aldus niet geretourneerd worden. De aankoop van dergelijk artikel dient als een definitieve aankoop te worden beschouwd.

7.      Producten
Alle producten worden per stuk verkocht, tenzij anders wordt vermeld en volgens  beschikbaarheid. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

8.      Overmacht
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

9.    Inhoud
Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.


10.   Prijzen en drukfouten
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

11.   Eigendom van goederen
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Wensjes tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.


12.   Vragen of klachten
Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via j. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd via de contactpagina op www.wensjes.be of via email naar wensjes@outlook.be.


13.   Veiligheid
We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

14.   Contactgegevens
Wensjes
Guldenschaapstraat 4
1800 Vilvoorde
België
Tel : 02 251 87 15
wensjes@outlook.be
Ondernemingsnummer : BE 0578 691 013

18.   Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Wensjes, Guldenschaapstraat 4 te 1800 Vilvoorde (tel : 02/251 87 15 , wensjes @skynet.be)  via een ondubbelzinnige verklaring via email herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping op volgende link :
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, van ons terug en dit in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen de teruggestuurde goederen inclusief de proportionele leveringskost terug via overschrijving. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor terugzending van de goederen valt ter uwer kosten en zullen niet vergoed worden door de onderneming.
Wij verwachten daarbij dat de goederen ons in ongebruikte staat en in de originele verpakking met alle toebehoren wordt teruggezonden.
Dit artikel is enkel geldig voor overeenkomsten op afstand en dus niet voor afhaling in de winkel.Afdrukken


 Betaal in de webshop met :
Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop